مدیر فروش
محمد پهلوان

ما معلم هستيم ، از آن دسته معلماني که به کلاس و کتاب هاي درسي هيچگاه قانع نبوده اند. پس در هر کجا بوده ايم توسعه و يا تأسيس کتابخانه در صدر اولويت هاي ما قرار داشته است. غير از تهيه کتاب که نياز به منابع مالي داشت ، تهيه تجهيزات کتابخانه که معمولا هم چوبي مي باشند يکي از مشکلات اساسي بود ، پيدا کردن توليدکنندگان حرفه اي در اين رشته کار مشکلي بود که شايد در سطح کشور از انگشتان يک دست نيز کمتر بودند.اين مسئله ما را بر آن داشت ، پس از معلمي ، لباس کارآفريني بر تن نماييم و مجموعه توليدي صنايع چوب فرهنگ را در سال 1374 تأسيس نماييم.

ايميل: shahidi@farhangwood.com