مدیر مالی و اداری
شریف آبادی

ما معلم هستيم ، از آن دسته معلماني که به کلاس و کتاب هاي درسي هيچگاه قانع نبوده اند. پس در هر کجا بوده ايم توسعه و يا تأسيس کتابخانه در صدر اولويت هاي ما قرار داشته است. غير از تهيه کتاب که نياز به منابع مالي داشت ، تهيه تجهيزات کتابخانه که معمولا هم چوبي مي باشند يکي از مشکلات اساسي بود ، پيدا کردن توليدکنندگان حرفه اي در اين رشته کار مشکلي بود که شايد در سطح کشور از انگشتان يک دست نيز کمتر بودند.اين مسئله ما را بر آن داشت ، پس از معلمي ، لباس کارآفريني بر تن نماييم و مجموعه توليدي صنايع چوب فرهنگ را در سال 1374 تأسيس نماييم.

people

About Robert

Overall it was a pretty pleasant experience. And I must say, asa business owner I respect and expect great customer support. Your team has shown excellent skills. I loved the wood, and my projects look great!

Michael Corelli

I enjoyed shopping on your site very much! The consultants were extremely helpful and professional. And the material is premium quality. Thanks for fast delivery! Now I can be sure that my house is complete in time.

Emily Clarks

Thank you for your hard work towards environmental programs support. Smart and safe forestry is extremely importand for national ecology. I appreciate your time and effort with delivering my multiple orders. Cheers!

Brian Smith
سوالی دارید؟

یک خط بنویسید