1400-09-16 09:14:51
مدیر مالی و اداری
شریف آبادی

ما معلم هستیم ، از آن دسته معلمانی که به کلاس و کتاب های درسی هیچگاه قانع نبوده اند. پس در هر کجا بوده ایم توسعه و یا تأسیس کتابخانه در صدر اولویت های ما قرار داشته است. غیر از تهیه کتاب که نیاز به منابع مالی داشت ، تهیه تجهیزات کتابخانه که معمولا هم چوبی می باشند یکی از مشکلات اساسی بود ، پیدا کردن تولیدکنندگان حرفه ای در این رشته کار مشکلی بود که شاید در سطح کشور از انگشتان یک دست نیز کمتر بودند.این مسئله ما را بر آن داشت ، پس از معلمی ، لباس کارآفرینی بر تن نماییم و مجموعه تولیدی صنایع چوب فرهنگ را در سال 1374 تأسیس نماییم.

people

About Robert

Overall it was a pretty pleasant experience. And I must say, asa business owner I respect and expect great customer support. Your team has shown excellent skills. I loved the wood, and my projects look great!

Michael Corelli

I enjoyed shopping on your site very much! The consultants were extremely helpful and professional. And the material is premium quality. Thanks for fast delivery! Now I can be sure that my house is complete in time.

Emily Clarks

Thank you for your hard work towards environmental programs support. Smart and safe forestry is extremely importand for national ecology. I appreciate your time and effort with delivering my multiple orders. Cheers!

Brian Smith
سوالی دارید؟

یک خط بنویسید