کیفیت
هر کالا یا خدماتی برای دسترسی به حداقل کیفیت و استاندارد، نیاز به قوانینی دارد که لازم است از سوی تولید کنندگان کالا یا عرضه کنندگان خدمات مورد توجه قرار گیرد و بی گمان در عرصه های مختلف، این قوانین متفاوت تعریف می شوند. اما می توانیم در این میان چند قانون کلی کیفیت را نیز احصاء کنیم:

  • هیچ محصولی با کیفیت صفر نیست.
  • هیچ محصولی با کیفیت صد درصد نیست.
  • کیفیت همواره هزینه بر است و با برنامه و اتقافی به دست نمی آید.
  • کیفیت هم درباره محصول و هم درباره خدمات و هم درباره ترکیب این دو قابل تعریف است.
  • کیفیت هیچ وقت نمی تواند تا بی نهایت برود. در تجسم، کیفیت در بی نهایت است ولی در عمل حتی به ۱۰۰ هم نمی رسد.
  • کیفیت از نر مخاطب و در ذهنیت می تواند بسیار متفاوت باشد ولذا هرکس یک تلقی از حداکثر کیفیت می تواند داشته باشد.